Jaką formę powinno mieć pismo potwierdzające brak wniesienia sprzeciwu do wykonywania robót budowlanych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Fiktus Paweł
Odpowiedzi udzielono: 26 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jaką formę powinno mieć pismo potwierdzające brak wniesienia sprzeciwu do wykonywania robót budowlanych na kanwie przepisów ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) – dalej pr. bud.?

Ustawa pr. bud. zawiera szczegółową dyspozycję, wg której organ administracji architektoniczno-budowlanej może zakończyć sprawę dwojako: potwierdzić brak wniesienia sprzeciwu lub nałożyć na inwestora decyzję wnoszącą sprzeciw (art. 30 ust. 5 i 5aa pr. bud.). W ocenie pytającego, zasadne jest, aby formą właściwą było stosowanie zaświadczenia (art. 217 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) – dalej k.p.a.) przed upływem 21 dni od złożenia wniosku.

Czy właściwą formą do przepisu szczególnego, który wprost mówi o zaświadczeniu, jest stosowanie art. 122f k.p.a.?

Zasadniczą wątpliwość budzi rozbieżność zapisów - ww. przepisy pr. bud. mówią o potwierdzeniu braku sprzeciwu z urzędu, zaś art. 122f k.p.a. mówi o tej możliwości na wniosek strony (przepis ten wskazuje również na możliwość występowania stron postępowania w procedurze, które nie występują z kolei w "procedurze" zgłoszenia robót budowlanych).

Konstatując, właściwą formą jest zaświadczenie o braku wniesieniu sprzeciwu (art. 30 ust. 5 i 5aa pr. bud.) czy postanowienie o zaświadczeniu (art. 122f k.p.a.)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX