Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Prochera Witold
Odpowiedzi udzielono: 16 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy wyciągu narciarskiego załączając komplet wymaganych dokumentów. Po 15 dniach od złożenia wniosku w trybie art. 36 k.p.a. otrzymał zawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organ wskazał, że ww. postanowienie będzie wydane w terminie 70 dni od daty złożenia wniosku. Organ w zawiadomieniu wskazał ponadto, że decyzja będzie wydana do 100 dni od daty złożenia wniosku uzasadniając powyższe koniecznością przeanalizowania dokumentacji oraz podjęcia kolejnych czynności administracyjnych. Przecież zgodnie z art. 65 ust. 1 u.o.o.ś. postanowienia, o których mowa w art. 63 ust. 1 i 2, wydaje się w terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Inwestor wskazuje ponadto, że organ oprócz zawiadomienia inwestora w trybie art. 36 k.p.a. nie poczynił żadnych innych czynności. Przecież organ związany jest terminami załatwienia sprawy określonymi w przepisach k.p.a. Ustawodawca wskazał następujące terminy załatwienia sprawy: termin niezwłocznego załatwienia sprawy, termin miesiąca i termin dwóch miesięcy dla sprawy szczególnie skomplikowanej – zob. art. 35 § 2 i 3 k.p.a. Zgodnie zaś z art. 36 §1 k.p.a. o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Inwestor chce skorzystać z przysługującego mu uprawnienia wskazanego w art. 37 k.p.a. Ponaglenie dotyczyć ma bezczynności i przewlekłości.

Jak zdefiniować bezczynność i przewlekłość?

Jakie elementy powinno zawierać uzasadnienie ponaglenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?