Jak zakwalifikować wody opadowe i roztopowe zebrane z tac rozlewowych stanowisk rozładunkowo-załadunkowych kwasu siarkowego oczyszczanych w neutralizatorze pH, zawierające w swoim składzie po oczyszczeniu siarczany?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wody opadowe i roztopowe zebrane z tac rozlewowych stanowisk rozładunkowo-załadunkowych kwasu siarkowego oczyszczanych w neutralizatorze pH, zawierające w swoim składzie po oczyszczeniu siarczany zaliczone powinny zostać do wód opadowych i roztopowych, zgodnie z definicją art. 16 pkt 65 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne – dalej pr.wod., czy też ścieków przemysłowych, o których mowa w art. 16 pkt 64 pr.wod.?

Co do zasady, wody opadowe i roztopowe (niezależnie od sposobu oczyszczania) nie zostały ujęte w żadnej kategorii ścieków, o których mowa w przepisie art. 16 pkt 61 lit. a-g pr.wod. Nie są to również wody odciekowe. Ewentualny wylew awaryjny na tace będzie neutralizowany i oddawany jako odpad poza instalacjami zakładu. Wątpliwości budzi jednak (niezależnie od źródła powstawania zanieczyszczeń, czyli opadów atmosferycznych) zastosowanie instalacji do oczyszczania (neutralizatora pH) oraz substancji zanieczyszczających innych niż standardowe dla wód opadowych i roztopowych tj. zawiesina ogólna i węglowodory ropopochodne.

Czy te przesłanki mogą posłużyć do przyjęcia klasyfikacji tego strumienia zanieczyszczeń jako ścieku przemysłowego np. pochodzącego z instalacji neutralizatora pH służącego do oczyszczania wód opadowych z tac rozlewowych instalacji magazynu kwasu siarkowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX