Jak w takiej sytuacji należy liczyć termin, w którym decyzja stwierdzająca wygaśnięcie koncesji na wydobywanie stanie się ostateczna?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Mackiewicz Marta
Odpowiedzi udzielono: 19 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Starosta w X 2020 r. na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 4 ustawy z 9.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2021 r. poz. 1420) - dalej pr.geol. wszczął na wniosek strony (dotychczasowego przedsiębiorcy) postępowanie administracyjne w sprawie wygaszenia koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża, bo przedsiębiorca zlikwidował działalność gospodarczą, co zostało potwierdzone wykreśleniem z CEIDG (była to jednoosobowa działalność gospodarcza). Na etapie uzyskiwania koncesji na wydobywanie kopaliny (2018 r.) do wniosku o wydanie koncesji na wydobywanie została załączona decyzja wójta o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (odstąpiono od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko). Liczba stron postępowania jest mniejsza niż 20, ale zgodnie z art. 41 ust. 5 w związku z ust. 3 pr.geol., starosta wydał obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia koncesji i zamieścił je na stronie BIP urzędu, w siedzibie urzędu gminy i na tablicach ogłoszeń w miejscowości, gdzie jest położne złoże, na okres 14 dni. Podobnie zamierza zrobić po tym jak wyda decyzję stwierdzającą wygaśnięcie koncesji na wydobywanie.

Czy po wydaniu decyzji stwierdzającej wygaśnięcie koncesji na wydobywanie kopaliny starosta powinien ponownie niezależnie od przepisów pr.geol. podać do publicznej wiadomości informacje o wydaniu takiej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, ale tym razem powołując się na art. 72 ust. 6 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 2373) - dalej u.o.o.ś. – chodzi o zmianę w tej ustawie, która obowiązuje od dnia 13.05.2021 r.?

Jak w takiej sytuacji należy liczyć termin, w którym decyzja stwierdzająca wygaśnięcie koncesji na wydobywanie stanie się ostateczna?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX