Jak ustalić dochód rodziny na potrzeby ustalania prawa do świadczeń rodzinnych, czy odjąć całą kwotę składki zdrowotnej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 28 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak ustalić dochód rodziny w sprawie zasiłku, chodzi o świadczeniobiorcę i pobiera emeryturę?

W 2022 roku otrzymał tzw. 13 i 14, która nie widnieje na weryfikacji z Urzędu Skarbowego. Kwot 13 i 14 zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, do dochodu, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 390, 658 i 852), nie wlicza się wypłaconej kwoty dodatkowego świadczenia.

Jak postąpić z kwotą składki zdrowotnej od 13 i 14, która widnieje na weryfikacji z ZUS, czy należy jej nie odliczać, czy nie ma znaczenia, gdyż osobie została w 2022 roku pobrana składka również od 13 i 14?

Art. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych mówi, że ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) dochodzie – oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2647, 2687 i 2745 oraz z 2023 r. poz. 28), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Np. osoba ma dochodu 20.000 zł (nie ma tu kwoty tzw. 13 i 14); składka zdrowotna to 2000,00 zł - tak pokazuje nam weryfikacja ZUS (jest to składka łączna z emerytury oraz z 13 i 14); kwota składki zdrowotnej od 13 i 14 to 250,00 zł.

Czy ustalając dochód rodziny należy odjąć całą kwotę składki zdrowotnej - 2000 zł, czy może kwotę - 1750,00 zł (2000-250)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX