Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Edward
Odpowiedzi udzielono: 9 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak ująć w księgach rachunkowych państwowej jednostki budżetowej (dalej PJB), i na podstawie jakich dokumentów, przejście nieruchomości we wspólny trwały zarząd na rzecz dwóch PJB (WIOŚ i GIOŚ)?

Stan faktyczny: Na działalność statutową PJB - obsługującej organ rządowej administracji zespolonej w województwie (WIOŚ), została oddana nieruchomość w trwały zarząd. Nieruchomość na 31.12.2018 figuruje w księgach rachunkowych PJB (WIOŚ) w środkach trwałych i jest amortyzowana. Na mocy art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1479) nieruchomość przeszła z dniem 01.01.2019 we wspólny trwały zarząd PJB dotychczas władającej nieruchomością (WIOŚ) oraz PJB - obsługującej centralny organ administracji rządowej (GIOŚ). Właściwy starosta, w drodze decyzji, orzekł o wygaśnięciu prawa trwałego zarządu przysługującego WIOŚ i ustanowił trwały zarząd na rzecz WIOŚ i GIOŚ we wnioskowanych udziałach. WIOŚ i GIOŚ spisał protokół zdawczo-odbiorczy danej nieruchomości, w którym to protokole podano dane figurujące w księgach rachunkowych WIOŚ na 31.12.2018 w zakresie wartości księgowej brutto nieruchomości oraz wysokości odpisów umorzeniowych. Jednocześnie w protokole podano jaki udział w danej nieruchomości od 01.01.2019 przypada na rzecz WIOŚ i GIOŚ, a także jaka wartość księgowa brutto nieruchomości oraz wysokość odpisów umorzeniowych od 01.01.2019 przypada na rzecz WIOŚ i GIOŚ.

Zatem:

- WIOŚ na podstawie decyzji właściwego starosty oraz protokołu zdawczo-odbiorczego nieruchomości powinien zmniejszyć wartość środka trwałego i dotychczasowe umorzenie o wielkość odpowiadającą udziałowi przysługującego w danej nieruchomości GIOŚ?;

- GIOŚ na podstawie decyzji właściwego starosty oraz protokołu zdawczo-odbiorczego nieruchomości powinien przyjąć do ksiąg rachunkowych (OT) środek trwały i dotychczasowe umorzenie w wysokości odpowiadającej udziałowi przysługującego w danej nieruchomości GIOŚ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację