Jak spółka powinna zakwalifikować wniesiony wkład na produkcję filmu w swoich księgach rachunkowych i bilansie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 30 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka X zawarła umowę inwestycyjną, polegającą na produkcji filmu. Spółka X jest jednym z wielu inwestorów, który wniósł wkład w ramach umownego budżetu filmowego. Zwrot inwestycji (wkładu) wniesionej przez Inwestora nastąpi z przychodów netto otrzymanych ze sprzedaży filmu (dalej "Przychód netto z filmu") – tj. przychodów ze sprzedaży filmu pomniejszonych o bezpośrednie koszty i prowizje związane z jego sprzedażą. W przypadku, w którym faktycznie wypłacone Inwestorowi przychody netto z filmu nie pokryją wkładu Producent dokona jego zwrotu w całości lub w niepokrytej części. Zyski ze sprzedaży filmu (nadwyżka ponad wniesiony wkład) będą dzielone proporcjonalnie do wysokości wniesionego wkładu przez każdego z inwestorów.

1. Jak Spółka X powinna zakwalifikować wniesiony wkład w swoich księgach rachunkowych i bilansie:

a) czy jako inwestycję krótkoterminowe (realizacja do 12 miesięcy) prezentowane w bilansie w poz. B.III.1b "inne krótkoterminowe aktywa finansowe",

b) czy jako produkcja w toku poz. B.I.2;

c) czy w innej pozycji bilansu?

2. W jaki sposób zakwalifikować przychody uzyskane z powyższej inwestycji, zakładając, że dla Spółki jest to działanie incydentalne:

a) jako pozostałe przychody operacyjne;

b) jako przychód ze sprzedaży produktów i usług?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX