Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sługocka Martyna
Odpowiedzi udzielono: 14 grudnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor wystąpił o zatwierdzenie projektu zagospodarowania obejmującego budowę pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, wraz z budową miejsc postojowych, wewnętrznych dróg dojazdowych oraz instalacji zewnętrznych do obsługi projektowanych budynków. Inwestycja została podzielona na pięć etapów realizacji. Każdy z etapów obejmuje budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony z garażem podziemnym dla 20-tu samochodów osobowych, śmietnik, terenowe miejsca postojowe – 13 szt. oraz dodatkowe miejsce dla osób niepełnosprawnych, drogę wewnętrzną, chodniki, zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej. Opis do projektu zagospodarowania zawiera zapis, że stanowiska postojowe są zgrupowane i nie przekraczają 10 stanowisk w jednej grupie. Między zgrupowaniami znajdują się śmietniki, wjazdy na teren działki, tereny zielone i chodniki. Z projektu zagospodarowania działki wynika, że odległość projektowanych miejsc postojowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi wynosi 9,22 m. Ciąg stanowisk postojowych oddzielony jest od siebie śmietnikami, drogami wewnętrznymi, chodnikami, zielenią, co daje zgrupowania po 7 albo po 8 miejsc postojowych.

Czy przy tak wykonanym projekcie zagospodarowania terenu można przyjąć, że został spełniony warunek określony w § 19 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dalej r.w.t. tj. że ilość stanowisk postojowych nie przekracza 10 i można je lokalizować w odległości 9,22 m, czy też zastosować § 19 ust. 1 pkt 1 lit. b r.w.t., że sumaryczna ilość stanowisk przekracza 10 i odległość winna być zachowana 10m od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację