Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 marca 2020 r.
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 11 maja 2020 r.

PYTANIE

Na podstawie art. 31zq ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.), podatnik zostanie zwolniony z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od 1.03.2020 r. do 31.05.2020 r., w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej. Decyzja zostanie wydana w terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji za maj.

Czy dokonaną wpłatę zaliczyć w odpowiedniej proporcji (na ogół po 50%) na składki pobrane od pracowników, płacone od wynagrodzeń pracowników przez płatnika, płacone przez płatnika za siebie?

Czy też w pierwszej kolejności zaliczyć na składkę pracowniczą, a następnie po kolei jak wyżej?

Zaznaczam, że ma to istotne znaczenie w przypadku składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W jakim terminie do celów podatkowych skorygować koszty wynagrodzeń o potrącone składki pracownicze, a nie wpłacone do ZUS?

To jest również istotne w przypadku, gdy płatnik jest zwolniony w 100% z opłacania składek (mniej niż 10 pracowników).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?