Jak rozliczać różnice kursowe powstające przy świadczeniu usług pośrednictwa w wynajmie miejsc na targach zagranicznych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 21 listopada 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. pośredniczy w sprzedaży odbiorcom krajowym usług wynajmu powierzchni wystawienniczej oraz innych usług pomocniczych dotyczących targów i wystaw (wykluczając z tego usługi mające ścisły związek z usługami wstępu dot. między innymi biletów itp.). Przedmiotem wynajmu jest powierzchnia wystawiennicza i inne usługi z tym związane na targach w krajach spoza UE. Po otrzymaniu od usługobiorców krajowych zaliczek w euro, spółka wystawia faktury VAT zaliczkowe ze stawką VAT 23%. Otrzymane zaliczki na rachunku walutowym i fakturę VAT zaliczkową przeliczamy według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpłaty zaliczki. Wartość netto zaliczki księgujemy na przychodach przyszłych okresów. Pod datą wykonania usługi przeksięgowujemy wartość netto na przychody podatkowe będące również przychodami bilansowymi. Otrzymane zaliczki w walucie obcej w całości pokrywają należności (w 100%) i spółka nie wystawia faktury końcowej.

Czy spółka z o.o. winna ustalić różnice wynikające z przeliczenia łącznej wartości przychodów w euro wyliczonych wg kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego datę wykonania usługi, a po porównaniu jej z łączną kwotą wynikającą z faktur zaliczkowych, odnieść odpowiednio na różnice kursowe i przychody podatkowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX