Jak przeprowadzić egzekucję kary pieniężnej nałożonej na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach? - OpenLEX

Jak przeprowadzić egzekucję kary pieniężnej nałożonej na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 19 lutego 2021 r.
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 22 lutego 2018 r.

PYTANIE

Jak przeprowadzić egzekucję kary pieniężnej wydanej decyzją na podstawie ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - dalej u.u.c.p.g.?

Kara pieniężna została nałożona decyzją na podstawie art. 9zb ust. 1 u.u.c.p.g. i art. 9x ust. 1 pkt 5 u.u.c.p.g. oraz art. 104 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a. Decyzja jest już prawomocna, podmiot nie wpłacił pieniędzy. Ustawa mówi, że należy zgodnie z art. 9zf u.u.c.p.g. do kar pieniężnych zastosować przepisy działu III ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa – dalej o.p., z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.

Jak przeprowadzić tę egzekucję?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX