Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 22 lutego 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak przeprowadzić egzekucję kary pieniężnej wydanej decyzją na podstawie ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - dalej u.u.c.p.g.?

Kara pieniężna została nałożona decyzją na podstawie art. 9zb ust. 1 u.u.c.p.g. i art. 9x ust. 1 pkt 5 u.u.c.p.g. oraz art. 104 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a. Decyzja jest już prawomocna, podmiot nie wpłacił pieniędzy. Ustawa mówi, że należy zgodnie z art. 9zf u.u.c.p.g. do kar pieniężnych zastosować przepisy działu III ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa – dalej o.p., z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.

Jak przeprowadzić tę egzekucję?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?