Jak prowadzić dalsze postępowanie, jeśli właściciel działki nie zgadza się na wykonanie jakichkolwiek robót na jego działce?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 20 września 2022 r.
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 21 sierpnia 2022 r.

PYTANIE

Na podstawie skutecznego zgłoszenia została wykonana przebudowa drogi gminnej ze zjazdami. Jeden ze zjazdów wykonano z naruszeniem warunków techniczno-budowlanych (brak możliwości zjazdu i wyjazdu z działki - uskok 37 cm). W projekcie nie naniesiono żadnych rzędnych wysokościowych obejmujących teren ww. działki oraz projektowany zjazd. Z inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wynika, że rzędna wysokościowa w miejscu zjazdu w osi drogi jest zgodna z projektowaną rzędną niwelety drogi zawartą w projekcie budowlanym przebudowy tejże drogi (różnica 1 cm). Wykonana w trakcie prowadzonego postępowania ekspertyza techniczna określa rzędną wysokościową w tym miejscu różniącą się o 3 cm od projektowanej rzędnej (jak określono w ekspertyzie różnica mieści się w granicach błędu pomiarowego). Zatem należałoby przyjąć, że przebudowę drogi wykonano zgodnie z projektem. Z ekspertyzy wynika, że wykonanie zjazdu w granicy pasa drogowego z zachowaniem warunków techniczno-budowlanych nie jest możliwe. Ekspertyza wskazuje wariantowe rozwiązania spornej kwestii tj. doprowadzenia zjazdu do zgodności z prawem, które jednakże wiążą się z koniecznością wykonania robót poza granicami pasa drogowego, tj. na działce prywatnej, do której wykonano przedmiotowy zjazd. Właściciel działki kategorycznie nie zgadza się na wykonanie jakichkolwiek robót na jego działce, żądając uzupełnienia ekspertyzy technicznej, w zakresie określenia sposobu doprowadzenia odcinka drogi, aby było możliwe wykonanie zjazdu na działkę ze spadkiem 5%.

Co w takiej sytuacji należy zrobić i w jakim trybie prowadzić dalsze postępowanie administracyjne w tej sprawie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX