Jak powinny wyglądać wyjaśnienia wykonawcy złożone w kwestii wymaganej przez zamawiającego polisy ubezpieczeniowej, której ważność przypadała na dzień po terminie składania ofert?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopacka-Biculewicz Marzena
Odpowiedzi udzielono: 7 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wykonawca w złożonym JEDZ oświadczył, iż posiada polisę na wymaganą przez zamawiającego kwotę. Na wezwanie zamawiającego przedłożył polisę, której ważność przypadała na dzień po terminie składania ofert. Zamawiający wezwał do złożenia wyjaśnień w tej kwestii. Wykonawca wyjaśnił, iż złożył pismo do brokera zajmującego się obsługą jego firmy z wnioskiem datowanym na 3 dni przed terminem składania ofert o wystawienie polisy na kwotę i w terminie wymaganym w postępowaniu. Z wyjaśnień wynika, iż broker popełnił omyłkę pisarską i w ramach wyjaśnień wykonawca przedłożył aneks do polisy z prawidłową datą oraz wniosek do brokera o wystawienie polisy gdzie daty były właściwe.

Czy zamawiający winien przyjąć takie wyjaśnienia czy też nie?

Czy zachodzą w takiej sytuacji podstawy do wykluczenia wykonawcy art. 24 ust. 1 pkt 16 lub 17 p.z.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX