Jak powinien zachować się organ I instancji po uchyleniu decyzji, i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia, w sytuacji... - OpenLEX

Jak powinien zachować się organ I instancji po uchyleniu decyzji, i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia, w sytuacji kiedy materiał dowodowy w postaci odpadów komunalnych został bezpowrotnie utracony?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 10 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Co organ powinien zrobi w przypadku, gdy SKO uchyla decyzję i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia?

Burmistrz wydał decyzję określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w podwyższonej stawce dla spółdzielni mieszkaniowej po otrzymaniu informacji o braku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Organ drugiej instancji zarzucił, że:

- na podstawie wykonanych przez operatora zdjęć nie można bezspornie stwierdzić, że są to odpady, które powinny znajdować się w innych pojemnikach,

- że nie można bezspornie stwierdzić że pojemniki należą do konkretnych budynków wskazanych w decyzji,

- że operator nie udokumentował że protokół (stwierdzający brak segregacji) został dostarczony do Spółdzielni,

- że jednorazowe uchybienie obowiązkowi selektywnej zbiórki odpadów (incydentalne) nie uzasadnia określenie stawki podwyższonej,

- że oględziny dokonane przez pracownika urzędu w czasie trwania postępowania powinny odbyć się przy udziale strony i utrwalone w formie protokołu, a nie notatki, tak jak miało to miejsce.

SKO wskazało, że w pierwszej kolejności organ pierwszej instancji winien bezspornie ustalić, że za nieselektywną zbiórkę odpowiada adresat decyzji i następnie dokonać wszechstronnych ustaleń z uwzględnieniem uwag poczynionych w uzasadnieniu. Określenie wysokości opłaty dotyczyło miesiąca listopada 2021 r.

Jak organ ma ponownie przeprowadzić postępowanie, skoro w danych pojemnikach znajdują się już inne odpady, a w dokumentacji organ posiada te same fotografie, które zostały przekazane do SKO?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX