Jak powinien postąpić zamawiający, w sytuacji, gdy w złożonej ofercie wykonawcy pojawiają się rozbieżne kwoty za wykonanie usługi?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bereszko Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 12 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak powinien postąpić zamawiający, w sytuacji, gdy w złożonej ofercie wykonawcy pojawiają się rozbieżne kwoty za wykonanie usługi?

Zgodnie z SWZ wykonawca miał podać w ofercie cenę za jedną godzinę usługi brutto z VAT. Następnie tą kwotę przemnożyć przez ilość godzin wykonywania usługi na osobę. Wynik miał zostać wpisany w odpowiednim wierszu w kolumnie, a następnie wszystkie wiersze z kolumny miały zostać zsumowane. Otrzymany wynik miał wskazywać całkowitą cenę oferty z podatkiem VAT. Kryterium wyboru oferty stanowi wyłącznie cena brutto. Podstawą przyznania punktów jest cena oferowana brutto, podana przez wykonawcę w formularzu ofertowym. Podczas analizy złożonej oferty zamawiający zauważył rozbieżność pomiędzy jednostkową cena brutto a wskazaną cena całkowitą brutto. Po dokonaniu obliczeń według wzoru oferty okazało się, że otrzymana suma jest różna od całkowitej ceny wskazanej przez wykonawcę w formularzu ofertowym.

Czy oferta powinna zostać odrzucona jako zawierająca błędy w obliczeniu ceny lub kosztu (art. 226 ust. 1 pkt 10 PZP) czy zamawiający powinien uznać, że stanowi to oczywistą omyłkę rachunkową (art. 223 ust. 2 pkt 2 PZP)?

Jeżeli powinien uznać to za omyłkę rachunkową, to którą cenę powinien przyjąć za podstawę obliczeń (jednostkową czy całkowitą)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX