Jak powinien postąpić wojewoda, jeżeli w wyniku wyłożenia projektu mpzp do publicznej wiadomości nie wpłynęły uwagi i po jego wyłożeniu wójt dokonał zmian?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Oziemska Sara
Odpowiedzi udzielono: 12 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak powinien postąpić wojewoda, jeżeli w wyniku wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznej wiadomości w BIP-e i zorganizowaniu dyskusji publicznej nad planem nie wpłynęły uwagi i po jego wyłożeniu wójt dokonał zmian i korekt w treści uchwały i w zmienionej formie przedłożył radzie do uchwalenia?

Czy wojewoda zarzuci naruszenie procedury sporządzania planu miejscowego, poprzez niezastosowanie przez wójta art. 17 pkt 13 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945) – dalej u.p.z.p., który mówi, że po wprowadzeniu zmian do projektu planu - wójt powinien w niezbędnym zakresie ponowić uzgodnienia i ponownie wyłożyć projekt planu do publicznej wiadomości?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access