Jak powinien postąpić samorządowy organ podatkowy właściwy w sprawie podatku od nieruchomości w sytuacji gdy spółdzielnia mieszkaniowa utraciła byt prawny na skutek „nieprzerejestrowania” do KRS?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 3 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa utraciła byt prawny w związku z nieprzerejestrowaniem w KRS czyli z dniem 1.01.2016 roku. Do obecnej chwili widnieje w Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa oraz w Księdze Wieczystej jako właściciel. Skarb Państwa przejął z mocy prawa mienie w/w Spółdzielni. Organ nie miał wiadomości o tym fakcie i naliczał podatek oraz prowadził egzekucję.

Czy w związku z tym organ powinien zaległości przypisane od 2016 roku odpisać z konta Spółdzielni i wezwać Starostwo jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, do złożenia deklaracji za lata poprzednie?

Ponadto do dnia dzisiejszego do organu nie wpłynęła decyzja stwierdzająca nabycie z mocy prawa przez Skarb Państwa.

Jakie czynności powinien dokonać organ podatkowy aby stan prawny został uregulowany.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX