Jak powinien postąpić pracodawca, jeśli nie ma osoby mogącej przeprowadzić instruktaż stanowiskowy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kryczka Sebastian
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W myśl § 11 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. poz. 1860 ze. zm.) - dalej r.s.b.h.p., instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Czy w przypadku, kiedy w danym zakładzie pracy nie ma pracowników spełniających w pełnym zakresie powyższe wymagania, instruktaż może wykonać wskazany specjalista, np. z firmy zewnętrznej lub w formie specjalistycznego szkolenia?

Żaden z pracowników przedsiębiorstwa nie posiada niezbędnych kwalifikacji do przekazanie wiedzy na stanowisku pracy związanym z obsługą maszyn kolejowych (maszynista kolejowy), bo te są nabywane na specjalistycznym szkoleniu, zakończonym egzaminem państwowym.

Czy za element instruktażu można uznać nabycie licencji maszynisty w Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów prowadzonym przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego?

Po stronie pracodawcy osoba wykonująca instruktaż upewnia się, że pracownik ma aktualne uprawnienia, wydane przez ww. podmiot, został zapoznany z ryzykiem na danym stanowisku oraz otrzymał do zapoznania instrukcję obsługi danej maszyny, co wypełnia dyspozycję § 9 ust. 2 r.s.b.h.p., tj. zapewnienie uczestnikowi szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na stanowisku pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX