Jak powinien postąpić organ właściwy w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli właściciel nieruchomości zmienił miejsce zamieszkania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 27 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Co zrobić w sytuacji, gdy Pani K w 2019 r. złożyła deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie X, po czym w 05.2020 wyprowadziła się do gminy X i tam złożyła stosowną deklarację. W gminie X nie złożyła deklaracji informującej o zmianie danych tj. wygaśnięcia obowiązku uiszczania opłaty w gminie X. Organ podatkowy (burmistrz gminy X) dowiedział się o tym w 2023 r. Zaległości w opłacie rosną na podstawie deklaracji złożonej w 2019r., egzekucja jest bezskuteczna.

Czy w tej sytuacji organ może wszcząć z urzędu postępowanie w oparciu o art. 6o ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i po przeprowadzeniu postępowania dowodowego umorzyć postępowanie jako bezprzedmiotowe (nieruchomość niezamieszkała) i na podstawie decyzji o umorzeniu postępowania dokonać odpisu należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od maja 2020?.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX