Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Hejnar-Zawisza Anna
Odpowiedzi udzielono: 10 sierpnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Starosta, zgodnie z art. 14 ust. 7 ustawy z 28.09.1991 r. o lasach zobowiązany jest do przekwalifikowania gruntu rolnego na las. Grunty zalesiono ramach PROW. Teren nie jest objęty mpzp. Właścicielka gruntu nie uzyskała decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wymaganej przez art. 14 ust. 3 ustawy o lasach. Z zalesieniem gruntu nie zgadzają się sąsiedzi. Podnoszą kwestię zalesienia na terenie zdrenowanym, zacieniania ich upraw przez las, który z czasem osiągnie znaczne rozmiary, zalesienia gruntu klasy III. Od czterech lat trwa procedura wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Z chwilą kiedy upływać będzie termin dokonania oceny udatności i przekwalifikowania zalesionego gruntu zgodnie z art. 14 ust. 7 ustawy o lasach, właścicielka zalesienia nie będzie posiadać ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy.

Jak zatem winien postąpić organ, kiedy dokonane lustracji terenowej wykaże, że uprawa spełnia kryteria udatności, jednak zalesienie nie zostało dokonane zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o lasach?

Odmowa przekwalifikowania gruntu rolnego na las wiązać się będzie z koniecznością zwrotu środków przyznanych właścicielce gruntu na zalesienie przez ARMIR. Z kolei przekwalifikowanie gruntu spotka się z zarzutem rażącego naruszenia prawa, gdyż sąsiedzi stoją na stanowisku że dokonano go nielegalnie, tj. z pominięciem obowiązku wynikającego z art. 14 ust. 3 ustawy o lasach. Istnieje wyraźna niespójność pomiędzy przepisami dotyczącymi płatności a ustawą o lasach. W podobnej sprawie stanowisko swoje wyraził Naczelny Sad Administracyjny (II OSK 2283/10) z dnia 16.02.2012 r.

Jakie stanowisko w sprawie winien zająć Starosta by nie spotkać się z zarzutem rażącego naruszenia prawa? Czy istnieje nadrzędność przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich nad ustawą o lasach czy winny być one stosowane równorzędnie? Jakie skutki rodzić może dla Starosty przekwalifikowanie gruntu mimo braku decyzji o warunkach zabudowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację