Jak powinien postąpić organ I instancji, jeżeli SKO uchyliło decyzję organu odmawiającą inwestorowi określenia środowiskowych uwarunkowań?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 18 września 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ wydał decyzję odmawiającą Inwestorowi określenia środowiskowych uwarunkowań. Inwestor wniósł odwołanie od decyzji. SKO uchyliło w całości decyzję i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. Decyzję swą SKO przekazało: organowi, Inwestorowi, stronom postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a., RDOŚ i PPIS. W pouczeniu decyzji wpisano: "strona postępowania niezadowolona z niniejszego rozstrzygnięcia ma prawo wniesienia skargi do WSA za pośrednictwem SKO w terminie 30 dni od daty doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie".

Jaki powinien być tok dalszego postępowania organu I instancji w powyższej sprawie? Proszę o wskazanie konkretnych przepisów prawa.

W uzasadnieniu SKO wskazało aby przy ponownym rozpatrzeniu sprawy organ I instancji odniósł się do treści "pozytywnych" uzgodnień RDOŚ i ustaleń PPIS oraz określił jaki wpływ ich treść miała na wydane rozstrzygnięcie w postępowaniu toczącym się przed organem.

Czy wobec powyższego organ, wszczynając postępowanie w celu ponownego rozpatrzenia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, powinien "od razu" wydać "pozytywną" decyzję środowiskową czy prowadzić całe postępowanie "od nowa" (przesyłając do RDOŚ i PPS całą dokumentację - raport + uzupełnienia) oraz prowadzić postępowanie z udziałem społeczeństwa itd.? Proszę w wskazanie "krok po kroku" toku prowadzenia postępowania administracyjnego.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access