Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 27 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wójt otrzymał wniosek o wycofanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Sprawa jest zawieszona zgodnie z art. 63 ust. 1 i 5 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283) - dalej u.o.o.ś., ponieważ organ stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Jak powinien postąpić organ w tej sytuacji - czy wznowić postępowanie postanowieniem (informując strony i organy opiniujące) i następnie decyzją umorzyć je?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?