Jak należy zaewidencjonować w księgach rachunkowych szkoły środki na wypłatę nagrody kuratora dla nauczyciela?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Anuszewska Monika
Odpowiedzi udzielono: 13 listopada 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Proszę o wskazanie sposobu ujęcia w księgach rachunkowych oraz ewentualnie o wskazanie klasyfikacji budżetowej przychodów/dochodów, operacji obciążenia Ministerstwa Edukacji i Nauki lub Kuratorium Oświaty notą księgową, wystawioną przez jednostkę budżetową, podległą jednostce samorządu terytorialnego. Na podstawie § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 10.08.2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli, dyrektor szkoły wnioskuje o przyznanie nagrody dla nauczyciela zatrudnionego w jednostce budżetowej - szkole. Jednocześnie w/w instytucje na swoich stronach internetowych oraz w kierowanych do jednostek budżetowych pismach informują, iż środki finansowe zostaną przekazane po otrzymaniu not obciążających. W literaturze pojawiają się następujące rozwiązania (rozważania dotyczą obciążenia i uzyskania nagrody w roku jej wypłaty): 1) zmniejszenie wydatków i zmniejszenie kosztów, w przypadku, gdy postanowienia polityki rachunkowości zawierają zapis, iż uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym; 2) zmniejszenie wydatków oraz przychody, w przypadku, gdy postanowienia polityki rachunkowości zawierają zapis, iż uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym; 3) dochody i przychody, wykazywane w jednostce budżetowej w paragrafie 0970.

Czy zmniejszenie wydatków może funkcjonować w jednostkach samorządu terytorialnego w podobnych przypadkach i nie jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych (Ad.1 i Ad.3)?

Czy dochody nie powinny w tym przypadku być wykonywane w jednostce samorządu terytorialnego jako dotacja (Ad. 2 - dokument obciążeniowy wystawia jednak jednostka budżetowa)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX