Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 15 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W trakcie roku obrotowego doszło do połączenia spółki akcyjnej A (spółka przejmująca) ze spółką akcyjną B (spółka przejmowana) w trybie art. 492 par. 1 pkt 1 k.s.h.

Wcześniej spółka B była jedynym akcjonariuszem spółki A. Akcje te były wykazane w księgach spółki B w wartości netto 5 mln zł, a ich wartość nominalna wynosiła 200 tys. zł. W wyniku przejęcia spółka A stała się posiadaczem akcji własnych, których wartość godziwa została określona na 3 mln zł. Ponadto Spółka A przejęła należności krótkoterminowe wykazane w bilansie B w kwocie 300 tys. zł i zobowiązania o wartości 6 mln zł. Wartość bilansowa rozrachunków nie odbiega od ich wartości godziwej.

W bilansie Spółki B wykazano również aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (w wartości 100 tys. zł), którego jednak spółka A nie będzie w stanie rozliczyć. W związku z połączeniem spółka A wyemitowała akcje własne o wartości nominalnej 50 tys. zł i wydała je dotychczasowemu właścicielowi spółki B (w oparciu o ustalony parytet wymiany akcji spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej). Spółka A podjęła decyzję o rozliczeniu połączenia metodą nabycia (art. 44b u.o.r.).

Jak należy w księgach spółki przejmującej A rozliczyć różnicę pomiędzy wartością bilansową (w bilansie B), nominalną i godziwą udziałów własnych?

Czy powstałą w wyniku połączenia ujemną wartość firmy (jeśli wystąpi) należy wykazać w pozostałych przychodach operacyjnych okresu, w którym doszło do połączenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?