Jak należy rozpatrywać użycie siły przez nauczyciela wobec agresywnego ucznia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 28 grudnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Doszło do następującego zdarzenia w szkole: 12-letni uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (niepełnosprawny) zaatakował nauczycielkę, którą gryzł i kopał (nauczycielka zrobiła obdukcję), a następnie zaatakował jeszcze dwójkę nauczycieli, którzy starali się pomóc temu pierwszemu zaatakowanemu nauczycielowi. Nauczyciele, by uspokoić dziecko użyli wobec niego przymusu, tzn. wg rodzica "naruszyli jego nietykalność cielesną" poprzez, zdaniem rodziców, nieuzasadnione "przytrzymanie go", co skutkowało u niego konsekwencjami zdrowotnymi poniżej 7 dni. Do zdarzenia została wezwana policja, co kwestionują rodzice ucznia, mimo że procedura szkolna przewiduje w sytuacji napaści ucznia na nauczyciela właśnie taki schemat postępowania. Dyrektor szkoły, po skardze rodziców, uznał, że zastosowanie wobec dziecka "siły", tzn. "przytrzymanie go przez nauczycieli", by nie wyrządzał krzywdy sobie i innym było uzasadnione. Sprawa została jednak skierowana do rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli. Czy zastosowanie wobec ucznia siły, jakiejś formy przymusu, przez nauczyciela w sytuacji, gdy zagraża on w szkole bezpieczeństwu, w tym życiu i zdrowiu innych, może być usprawiedliwione w takiej sytuacji i nauczyciel ma prawo do tego? Jak należało postąpić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX