Jak należy postąpić, w sytuacji gdy do organu, który wydał decyzję w pierwszej instancji wpłynęło odwołanie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, natomiast organ ten nie dysponuje aktami sprawy, gdyż nastąpiła zmiana właściwości miejscowej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sanakiewicz Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 24 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ X wydał decyzję, która stała się ostateczna (podwójnie awizowana). Następnie akta strony zostały przesłane do organu Y z uwagi na zmianę adresu zamieszkania strony. Strona złożyła do organu X wniosek o przywrócenie terminu wraz z odwołaniem. Natomiast akta sprawy znajdują się w organie Y. Zgodnie z art. 133 k.p.a. organ administracji publicznej, który wydał decyzję, obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w terminie siedmiu dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowej decyzji w myśl art. 132 k.p.a. Który organ jest właściwy do przesłania odwołania do SKO? Czy organ X może żądać od organu Y wypożyczenia akt celem przesłania do SKO? Czy organ X może przesłać samo odwołanie do SKO z informacją, że akta sprawy znajdują się w organie Y?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX