Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 10 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy obliczyć wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości niezamieszkałej, na której odpady powstają w sposób nieregularny?

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 6o ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach- dalej u.u.c.p.g.

Czy do obliczenia opłaty należy zastosować dane z właściwie wypełnionej deklaracji właściciela nieruchomości, czy też dane faktyczne, tzn. ilość faktycznie opróżnionych pojemników na odpady o danej pojemności, bez uwzględniania tych pojemników, które w rozpatrywanym okresie (przed wejściem nowelizacji ustawy w dniu 6 lutego 2015 r.) nie zawierały odpadów (pozostawały puste)?

Właściciel w tym okresie składał korekty deklaracji, jednak częstotliwość opróżniania pojemników była mniejsza niż minimalna częstotliwość określona w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie.

Reasumując, czy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi określana w decyzjach wydawanych na podstawie art. 6o ust. 1 u.u.c.p.g. powinna odnosić się zarówno do ilości odpadów faktycznie wytworzonych na nieruchomości niezamieszkałej, jak i ilości "odpadów wirtualnych" z pustych, nieopróżnionych w danym czasie pojemników, których ilość wynikałaby z deklaracji wypełnionej zgodnie z zasadami dotyczącymi minimalnych częstotliwości opróżniania pojemników określonych w regulaminie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?