Jak ma zachować się organ, który rozpatruje wniosek o pozwolenie na budowę złożony w oparciu o wcześniej obowiązujący mpzp,... - OpenLEX

Jak ma zachować się organ, który rozpatruje wniosek o pozwolenie na budowę złożony w oparciu o wcześniej obowiązujący mpzp, podczas gdy nowy plan nie został jeszcze przekazany staroście?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 6 lutego 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wójt gminy (odpowiednio burmistrz albo prezydent miasta) jest obowiązany przekazać staroście kopię uchwalonych dokumentów planistycznych, takich jak studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Przekazanie uchwalonych aktów planistycznych powinno nastąpić nie później niż w dniu ich wejścia w życie.

Jak ma zachować się organ administracji architektoniczno - budowlanej, który rozpatruje wniosek o pozwolenie na budowę złożony w oparciu o wcześniej obowiązujący mpzp, a nowy plan nie został przekazany jeszcze staroście?

Pełnomocnik inwestora, który wie o tym, że "nowy" plan nie został przekazany i "oficjalnie" organ administracji architektoniczno - budowlanej nie wie o tym, że obowiązuje nowy mpzp, oczekuje wydania pozwolenia na budowę w oparciu o "stary" mpzp, tj. plan obowiązujący w momencie złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.

Jak winien zachować się organ administracji architektoniczno - budowlanej w opisanym powyżej stanie faktycznym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?