Jak ma postąpić zamawiający, jeśli ma wątpliwości co do tego, czy wykonawca składa ofertę samodzielnie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Banasik Paweł
Odpowiedzi udzielono: 11 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W postępowaniu na usługę sprzątania w trybie podstawowym w formularzu ofertowym wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć: 1) Aktualne na dzień składania oferty, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 2, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. Wykonawca w złożonym formularzu ofertowym zaznaczył, że zamówienie zrealizuje sam, a zarazem w tym samym formularzu w ostatnim punkcie, gdzie wykonawca jest zobowiązany wskazać dołączone załączniki do oferty nie wykreślił poniżej wskazanego "oświadczenia", które było wskazane jako przykład w upublicznionym wzorze formularza. Należy nadmienić, że go też nie dołączył: 1) Oświadczenie dotyczące zakresu wykonywanego zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 p.z.p.

Czy zamawiający ma to potraktować jako oczywistą pomyłkę pisarką i poprawić ją zgodnie z art. 223 ust. 2 pkt 1 p.z.p., czy może zwrócić się o wyjaśnienie treści złożonej oferty z art. 223 p.z.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX