Gdzie należy zamieścić ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na zapewnienie publicznego transportu drogowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 24 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Artykuł 7 ust. 2 rozporządzenia nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.10.2007 r. dot. usług publicznych w zakresie drogowego transportu pasażerskiego brzmi: Każdy właściwy organ podejmuje niezbędne środki, aby najpóźniej rok przed rozpoczęciem procedury przetargowej lub (...) zostały opublikowane w DUUE następujące informacje: nazwa i adres właściwego organu, itd. Planujemy wyłonić operatora publicznego transportu drogowego zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy o publicznym transporcie drogowym.

Czy w takiej sytuacji ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania z art. 23 ust. 1 o.p.t.z. umieszczamy w Biuletynie Informacji Publicznej, w miejscu publicznie dostępnym (art. 23 ust. 2 i 3 o.p.t.z) i jeszcze dodatkowo w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej?

Czy wystarczy tylko w BIP i miejscu publicznie dostępnym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX