Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na podstawie art. 15h ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) wydłużono Pani prawo do świadczenia pielęgnacyjnego i w sentencji decyzji wpisano: "orzekam zmienić decyzję nr ….. z dnia ….. w sprawie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z opieką nad …. poprzez wydłużenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 1 830,00 zł miesięcznie od dnia utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności nr ……. z dnia …….., tj. od dnia 1 marca 2020 r. do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności."

W dniu 20 maja 2020 r. Pani przedłożyła w naszym Ośrodku nowe orzeczenie z dnia 5 maja 2020 r., z którego wynika, że dziecko zostało zaliczone do osób niepełnosprawnych, jednak w pkt 7 orzeczenia wpisano "nie wymaga" (co powoduje, że orzeczenie nie spełnia wymagań do świadczenia pielęgnacyjnego).

Orzeczenie to zostało doręczone stronie 20 maja 2020 r., nie jest ostateczne i prawomocne. Pani prawdopodobnie będzie składała odwołanie od ww. orzeczenia.

Do kiedy przysługuje w opisanej sytuacji świadczenie pielęgnacyjne?

Co oznacza zwrot "do dnia wydania nowego orzeczenia"?

Czy art. 24 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych ma zastosowanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?