Do jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej należy zaklasyfikować wypłacanie wynagrodzenia pracownika samorządowego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 11 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik samorządowy ma w zakresie obowiązków wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, czynności związane z przygotowaniem Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii, realizację tego programu oraz współpracę oraz z Gminną Komisją Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii. W niewielkim zakresie wykonuje inne czynności nie związane z działaniami profilaktycznymi. W myśl art. 18 (1a) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu narkomanii, wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. Zezwolenia są wprowadzane do CEIDG. Art. 44 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców stanowi: "Jeżeli przepisy regulujące daną działalność gospodarczą stanowią, że wydawanie, odmowa wydania, zmiana zakresu i cofanie koncesji i zezwoleń, a także prowadzenie rejestrów działalności regulowanej należy do zadań organów jednostek samorządu terytorialnego, to zadania te są wykonywane jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej". W lex prezentowane jest stanowisko, że przepis art. 18 (1a) ustawy o wychowaniu w trzeźwości jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 44 ust. 2 Prawo przedsiębiorców.

Czy dopuszczalne jest opłacanie wynagrodzenia takiego pracownika (wraz ze składakami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy) z działu 750 rozdział 75011 (urzędy wojewódzkie), czy też powinno być opłacane (wraz ze składakami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy) z działu 750 rozdział 75023 (Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX