Czy zgodnie z art. 15zzzzzn pkt 1 specustawy Covid-19 można odstąpić od zasady wynikającej z art. 10 k.p.a. i wydać decyzję nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 30 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 15zzzzzn pkt 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w szczególności, gdy urząd administracji obsługujący organ administracji publicznej wykonuje zadania w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, organ administracji publicznej może odstąpić od zasady określonej w art. 10 § 1 k.p.a., także w przypadku, gdy wszystkie strony zrzekły się swego prawa.

Czy w związku z tym, właściwym jest kierowanie do strony zawiadomienia o wszczęciu postępowania (np. w sprawie  uchylenia prawa do świadczenia z powodu przekroczenia kryterium dochodowego) i bez względu na to, czy strona zapozna się z aktami sprawy (np. bezpośrednio bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej) czy też nie, to wydać odpowiednią decyzję?

Czy też można jedynie zaznaczyć w aktach sprawy odstąpienie od zasady wynikającej z art. 10 k.p.a. i wydać od razu decyzję nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności?

Czy też można wydać bez problemu decyzję jedynie wówczas, gdy organ jest w posiadaniu oświadczenia strony, iż zrzeka się swego prawa do możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranego materiału?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX