Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 25 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Użytkownik wieczysty na podstawie art. 15ja ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) - dalej u.s.r.c. zgłosił wniesienie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w pomniejszonej wysokości. Zgłoszenie spełnia wymagania art. 15ja i art. 15jc ust. 1-4 u.s.r.c. W związku z tym opłata podlega pomniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni w tym roku, w których obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego oraz stan epidemii z powodu COVID-19. Stan zagrożenia epidemicznego, a później stan epidemii trwa nieprzerwanie od 14.03.2020 r.

Czy zgłoszenie będzie mogło być uwzględnione dopiero po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii?

Jak rozpatrywać zgłoszenia użytkowników wieczystych opłaty w pomniejszonej wysokości wniesione przed terminem określonym w art. 15j u.s.r.c. (t.j. przed 31.01.2021 r.) i jeszcze przed zakończeniem stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii (kiedy nie ma możliwości obliczenia wysokości opłaty pomniejszonej)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?