Czy zamawiający wzywa wykonawcę do złożenia wyjaśnień dot. rażąco niskiej ceny, jeśli cena najkorzystniejszej oferty jest... - OpenLEX

Czy zamawiający wzywa wykonawcę do złożenia wyjaśnień dot. rażąco niskiej ceny, jeśli cena najkorzystniejszej oferty jest niższa o ponad 30% od średniej cen złożonych ofert?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Mikulska-Nawacka Marta
Odpowiedzi udzielono: 7 października 2016 r.

PYTANIE

W postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony), złożono dwie oferty. Cena najkorzystniejszej oferty jest niższa o ponad 30% od średniej arytmetycznej cen złożonych ofert, natomiast nie odbiega od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 p.z.p. Ponadto cena najkorzystniejszej oferty jest minimalnie niższa od ceny usługi świadczonej na rzecz zamawiającego na podstawie poprzedniego postępowania o udzielenie zamówienia, zatem nie budzi wątpliwości zamawiającego.

W związku z powyższym, czy zamawiający zobligowany jest do wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów dotyczących wyliczenia ceny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?