Czy zamawiający powinien wyrazić zgodę na zmianę umowy zawartej pod koniec 2022 r., jeżeli wykonawca wnosi o waloryzację ze względu na stale rosnące ceny wynikające z niestabilnej sytuacji rynkowej spowodowanej okresem popandemicznym, wojną w Ukrainie, wysokimi stopami referencyjnymi NBP?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Banasik Paweł
Odpowiedzi udzielono: 25 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający przeprowadził postępowanie przetargowe na dostawę armatury w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie p.z.p. Postępowanie prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień sektorowych o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2 p.z.p. W dniu 26.10.2022 r. zawarto umowę z wykonawcą na 12 miesięcy. Wykonawca w dniu 21.08.2023 r. złożył do zamawiającego wniosek o wprowadzenie zapisów dotyczących waloryzacji wynagrodzenia powołując się między innymi na obowiązującą treść art. 439 p.z.p., art. 455 ust. 1 pkt 4 p.z.p. a także art. 48 ustawy z 7.10.2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, która wprowadza zmiany m.in. w ustawie z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Wykonawca za argumenty podał również "rosnące stale ceny usług i towarów wynikających z niestabilnej sytuacji rynkowej spowodowanej okresem popandemicznym, toczącą się wojną w Ukrainie, wysokimi stopami referencyjnymi Narodowego Banku Polskiego, co wpływa na koszty operacyjne, kredyty i opłaty leasingowe, a także wysokim wskaźnikiem inflacji".

Czy wobec powyższego zamawiający może wprowadzić zmiany do obowiązującej umowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX