Czy zamawiający powinien wezwać wykonawców do złożenia wyjaśnień odnośnie dołączonych kart katalogowych, jeśli nie spełniają one wymogów określonych w SWZ?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Jagodziński Marcin Jerzy
Odpowiedzi udzielono: 1 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt 1 p.z.p. na dostawę i montaż lamp solarnych. W opisie przedmiotu zamówienia zostały określone parametry techniczne, jakie powinny spełniać lampy będące przedmiotem zamówienia. Zamawiający nie żądał żadnych przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Zostały złożone 4 oferty w postępowaniu, w tym 3 mają o 30% niższą cenę od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania. Zamawiający zwrócił się do 3 wykonawców o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów w zakresie wyliczenia ceny. Wykonawcy w wyznaczonym terminie złożyli wyjaśnienia oraz dołączyli karty katalogowe lamp solarnych, które niestety nie spełniają wymogów określonych w SWZ.

Co w takiej sytuacji powinien zrobić zamawiający?

Czy wezwać wykonawców o złożenie wyjaśnień odnośnie dołączonych kart katalogowych i na jakiej podstawie prawnej (z pytaniem o wyjaśnienie, czy to są tylko karty poglądowe, czy karty lamp, które oni oferują w przedmiotowym postępowaniu) czy odrzucić oferty, gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia?

Nadmienię, że w ofercie był zapis mówiący o tym, że wykonawcy oświadczają, że oferowany sprzęt (lampy solarne) spełniają wymagania określone przez zamawiającego w dokumentach zamówienia.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX