Czy zamawiający powinien wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia wykazu robót, jeżeli wykaz ten oraz referencje nie zawierają miejsca wykonania roboty budowlanej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 14 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie elementy obowiązkowo powinien zawierać wykaz robót budowlanych?

Czy zamawiający powinien wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia wykazu robót, jeżeli wykaz ten oraz referencje nie zawierają miejsca wykonania roboty budowlanej?

Wykaz zawiera samą nazwę, bez wskazania miejsca wykonania roboty budowlanej. Zamawiający postawił następujący warunek w SWZ: O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy na potwierdzenie zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia – wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty budowlane polegające na: 1) budowie, przebudowie, rozbudowie lub nadbudowie budynku o powierzchni zabudowy co najmniej 1000 m2 każdy lub 2) budowie, przebudowie, rozbudowie lub nadbudowie budynku o kubaturze co najmniej 3500 m3 każdy, zamawiający w załączonym do SWZ wzorze wykazu robót budowlanych zawarł następujące elementy: nazwa zamówienia, rodzaj roboty budowlanej, powierzchnię zabudowy lub kubaturę budynku, nazwę i adres podmiotu, na rzecz którego robota budowlana została wykonana, datę zakończenia realizacji roboty budowlanej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX