Czy zamawiający powinien wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień, jeśli podmiot udostępniający zasoby w JEDZ podał informacje o naliczeniu kar umownych oraz poinformował o nieprawidłowościach w realizowanych przez niego umowach w sprawie zamówienia publicznego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 15 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Postępowanie unijne. Wykonawca korzysta z potencjału podmiotu udostępniającego zasoby (Puz) przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu tj. doświadczenia polegającego na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 2 usług o wartości min. 300.000,00 zł. brutto każda. Podmiot udostępniający zasoby w Części III Pkt. C: formularza JEDZ, odpowiadając na pytanie – czy znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową – wskazał odpowiedź NIE. W odpowiedzi na wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, Puz wykazał wykonanie 2 usług o wartości ponad 4.000.000,00 zł. i ponad 6.000.000,00 zł. Z dołączonych referencji wynika, iż Puz zostały naliczone kary w jednej umowie w wysokości około 30.000,00 zł., w drugiej 5.000,00 zł. Kary zostały potrącone, a pozostałe usługi należycie wykonane.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź, czy podana w referencjach informacja o naliczeniu kar umownych stanowi podstawę do wezwania wykonawcy do uzupełnienia oświadczenia JEDZ złożonego przez Puz w Części III Pkt. C poprzez zaznaczenie TAK oraz podanie informacji dotyczących nieprawidłowości realizowanych przez niego umów w sprawie zamówienia publicznego?

Jeżeli tak, czy dotyczy to wszystkich realizowanych przez Puz umów do tego czasu, czy tylko wskazanych w niniejszym postępowaniu?

Zgodnie z powyższym, czy naliczenie kar przy realizacji umowy jest równoznaczne z nałożonym odszkodowaniem bądź sankcjami?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX