Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 4 października 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony), którego przedmiotem jest budowa kanalizacji sanitarnej o długości ok. 3,5 km, określił warunek udziału w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej dwa zamówienia, z których każde polegało na budowie lub przebudowie lub modernizacji sieci kanalizacyjnej o długości min. 3,5 km. Biorąc pod uwagę specyfikę przedmiotu zamówienia (budowa kanalizacji), czy zamawiający może zmienić warunek udziału w postępowaniu w ten sposób, że dopuści do udziału wykonawców którzy wykonali również sieć wodociągową o długości min. 3 km?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację