Czy zamawiający może wystąpić do wykonawcy z powtórnym wezwaniem do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, jeśli wyjaśnienia wykonawcy złożone na pierwsze wezwanie wymagają uszczegółowienia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Szczęsny Daniel
Odpowiedzi udzielono: 5 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w świetle przepisów nowego PZP zamawiający uprawniony jest do wystąpienia do wykonawcy z powtórnym wezwaniem do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, jeśli wyjaśnienia wykonawcy złożone na pierwsze wezwanie wymagają uszczegółowienia?

Czy wykonawca powinien przedkładać zawsze dowody na potwierdzenie wszystkich przywołanych okoliczności mających wpływ na rentowność zaoferowanej ceny ofertowej?

Zamawiający prowadzi postępowanie na roboty budowlane z wynagrodzeniem ryczałtowym. W ramach wyjaśniania rażąco niskiej ceny wykonawca złożył dość ogólnikowe wyjaśnienia poparte kosztorysem ofertowym uproszczonym, wykazem sprzętu i wykazem obrazującym uzyskaną pomoc publiczną.

Czy samo oświadczenie wykonawcy, że przy kalkulacji ceny ofertowej zastosował do wyliczenia ceny wynagrodzenie wyższe od wynagrodzenia minimalnego, jest wystarczające dla uznania że wywiązał się z wynikających w tym zakresie przepisów prawa, czy może powinno zostać poparte konkretnymi dowodami, takimi jak np. umowy, listy płac itd.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX