Czy zamawiający może wezwać wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia, jeśli posiada on uzasadnione podstawy do uznania, że te złożone uprzednio nie są już aktualne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bereszko Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 2 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przetarg ogłoszony został 10.01.2023 r., składanie i otwarcie ofert nastąpiło 30.01.2023 r. Zamawiający wymagał w ramach spełnienia warunków udziału od wykonawcy: - dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Wykonawca spełni warunki, jeśli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), tj. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Wykonawca na wezwanie zamawiającego przedkłada zaświadczenie z banku o treści: "W ramach ww. rachunku udzielony jest kredyt obrotowy w kwocie: 1.000.000,00 pln. Klient na dzień 22.12.2022 r. posiadał do dyspozycji kwotę 1.500.000,00 pln z uwzględnieniem limitu kredytu."

Czy powyższa opinia spełnia postawiony ww. warunek udziału zamawiającego, jeśli nie, jaką treść ma zwierać wezwanie wykonawcy do uzupełnienia opinii bankowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX