Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Soszyńska - Purtak Paulina
Odpowiedzi udzielono: 3 stycznia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 12 maja 2011 r. została zawarta umowa, w której jest zapis: "Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego - za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia, kiedy dokumentacja winna być dostarczona". Umowa została wykonana z opóźnieniem 2 lata (około 730 dni) i po naliczeniu kar umownych okazało się, że znacznie przewyższają one wartość samej umowy.

Czy zamawiający może żądać zapłaty kar umownych przewyższających wartość umowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?