Czy zamawiający jest zobowiązany przeprowadzić badanie i ocenę ofert, jeżeli ze względu na przekroczenie wysokości środków... - OpenLEX

Czy zamawiający jest zobowiązany przeprowadzić badanie i ocenę ofert, jeżeli ze względu na przekroczenie wysokości środków przeznaczonych na realizację zamówienia zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nowakowski Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 27 września 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W postępowaniu wpłynęły 3 oferty. Oferta z najniższą ceną mieszcząca się w kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podlega odrzuceniu z postępowania. Pozostałe 2 oferty niepodlegające odrzuceniu przewyższają kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Czy zamawiający w związku z powyższym może unieważnić postępowanie na podstawie art. 255 ust. 3 p.z.p. przed wyborem najkorzystniejszej oferty?

Czy powinien procedować postępowanie, wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (pomimo że jej cena nie przewyższa kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia) do złożenia podmiotowych środków dowodowych, zbadać czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu i dopiero po wybraniu najkorzystniejszej oferty unieważnić na podstawie 255 ust. 3 p.z.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX