Czy zakład powinien uzyskać nową decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na prowadzenie obecnego przedsięwzięcia? - OpenLEX

Czy zakład powinien uzyskać nową decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na prowadzenie obecnego przedsięwzięcia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kawicki Artur
Odpowiedzi udzielono: 17 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jeżeli zakład posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na zabudowę przemysłową większą od 1 ha - taką decyzję zakład uzyskał na etapie budowy, a obecnie Zakład podaje, że kwalifikuje się do instalacji do wytwarzania produktów przez mieszanie, emulgowanie lub konfekcjonowanie chemicznych półproduktów lub produktów podstawowych, to czy powinien uzyskać nową decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na prowadzenie obecnego przedsięwzięcia?

To ustalenie jest istotne, gdyż zakład złożył wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, a organy obowiązuje zapis art. 86 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX