Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 9 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zakład musi spełniać wszystkie wymagania BAT?

Zakład przeprowadził analizę w oparciu o decyzję wykonawczą Komisji z dnia 26 września 2014 r. ustanawiającą konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w odniesieniu do produkcji masy włóknistej, papieru i tektury. Z analizy wynika, że nie są spełnione wszystkie wymagania BAT.

Przykładowo, w ramach BAT należy monitorować emisje do wody w zakresie azotu całkowitego i fosforu całkowitego (cotygodniowo), natomiast zakład opisuje, że wymaga zmiany zapisów umowa na odprowadzanie ścieków technologicznych. Po zmianie zapisów umowy zostaną spełnione wymagania BAT. W ramach BAT zakład powinien prowadzić odzysk pigmentów do powlekania/recykling pigmentów, natomiast odzysk pigmentów do barwienia bibułki nie jest stosowany w zakładzie. Z dotychczasowych doświadczeń ścieki przekazywane do oczyszczalni nie zakłócają jej pracy, w szczególności części biologicznej. W ramach BAT zakład powinien zastosować układ próżniowy (np. turbowentylatory zamiast pomp o pierścieniu wodnym), natomiast zakład opisuje, że stosowane są pompy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?