Czy zakład może uznać swoją kanalizację jako system kanalizacji otwartej lub zamkniętej? - OpenLEX

Czy zakład może uznać swoją kanalizację jako system kanalizacji otwartej lub zamkniętej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 22 stycznia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310) – dalej pr.wod. opłatę za usługi wodne uiszcza się za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Zakład posiada wewnętrzną kanalizację ogólnospławną, która to odprowadza ścieki przemysłowe oraz wody opadowe i roztopowe do zakładowej oczyszczalni ścieków, skąd część ścieków oczyszczonych zawracana jest do produkcji, pozostała zaś część odprowadzana jest do rzeki.

Czy zakład może uznać swoją kanalizację jako system kanalizacji otwartej lub zamkniętej, o której mowa w art. 269 i skorzystać z wyłączenia z opłaty za zmniejszenie retencji w przypadku przekroczenia progu 70 % powierzchni wyłączonej z powierzchni biologicznie czynnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?