Czy żądanie dyrektora placówki wykazania czynności nauczyciela potwierdzających wykonanie zadań w celu wypłaty za godziny ponadwymiarowe zmierza do nieuprawnionego przetwarzania danych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Baranowska -Górecka Aleksandra
Odpowiedzi udzielono: 28 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przedstawionej sytuacji żądanie dyrektora placówki wykazania czynności nauczyciela potwierdzających wykonanie zadań w celu wypłaty za godziny ponadwymiarowe zmierza do nieuprawnionego gromadzenia i przetwarzania danych?

Nauczyciel wystąpił z roszczeniem o wypłatę wynagrodzenia za dodatkową pracę w okresie od 12.03.2020 do 24.03.2020 (w tym czasie placówka funkcjonowała z zastosowaniem technik i metod na odległość). Państwowa Inspekcja Pracy w piśmie do dyrektora wnosi o dokonanie ponownej analizy czasu pracy nauczyciela z uwzględnieniem wszystkich posiadanych dokumentów, w tym składanych przez nauczycieli kart czasu pracy oraz zapisów w dzienniku zajęć, a także zobowiązanie nauczycieli do przedłożenia dowodów potwierdzających wykonanie czynności wykazanych w kartach czasu pracy. Dyrektor wystąpił z pismem do nauczyciela w sprawie wykazu dowodów potwierdzających wykonanie czynności ujętych w kartach pracy: wykaz wykonanych rozmów telefonicznych dot. instrukcji dla rodziców (praca z dziećmi) z wykazaniem czasu poszczególnych rozmów; karty pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego ucznia (wysłanych i otrzymanych od rodziców ucznia) oraz innych prac i wytworów uczniów, adresy e-mail wysłanych do rodziców linków, kserokopie kart pracy dla uczniów, wykaz sms z treścią instrukcji dla rodziców (dot. pracy z dziećmi) wykaz i treść instrukcji do szablonów, zabaw ruchowych, piosenek itp.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX