Czy za nienależyte wykonywanie obowiązków projektanta grozi kara?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Fiktus Paweł
Odpowiedzi udzielono: 5 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z orzecznictwem sądowo-administracyjnym dokumentacja w postaci wyników badań geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych warunków posadowienia budynku powinna być opracowana tylko wówczas, gdy uzna to za konieczne projektant konstrukcji obiektu. Brak uznania przez starostę, że zachodzi potrzeba uzyskania wyników badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechnicznych warunków posadowienia obiektu, nie może jednak być zakwalifikowany jako rażące naruszenie prawa. Z dokumentacji projektowej (jak się później okazało wadliwej) wynika, że obiekt został zaliczony do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Projektant wskazał, iż na podstawie ręcznych odkrywek gruntu przyjął, że pod warstwą powierzchniową zalegają grunty piaszczysto-gliniane. Woda gruntowa występuje poniżej posadowienia ław fundamentowych. W oparciu o taki projekt budynek (posadowiony na ławach poniżej poziomu przemarzania) wzniesiono i grozi on w chwili obecnej katastrofą budowlaną (pęknięcia, odchylenia ścian), bowiem dopiero teraz geolog rozeznał rzeczywiste warunki i okazało się, że do głębokości 3 m zalegają grunty organiczne i nasypy niekontrolowane, które nie mogą stanowić bezpośredniego podłoża pod posadowienie budynku. W miejscu lokalizacji budynku występują złożone warunki gruntowo-wodne. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) - dalej r.g.w.p.o.b. budynek winien być zaliczony do II kategorii geotechnicznej i tym samym konieczne powinno być wykonania stosownego zakresu badań geotechnicznych zgodnie z § 6 r.g.w.p.o.b. Za prawidłowość realizacji projektu odpowiedzialność ponosi wyłącznie projektant. Również gdy chodzi o wymagane przepisami opinie, uzgodnienia i informacje - organ udzielający pozwolenia na budowę sprawdza ich istnienie w postaci odpowiednich dokumentów, a nie bada i nie ocenia ich merytorycznych treści.

W związku z tym, iż za nienależyte wykonywanie obowiązków projektanta grozi mu kara, o której mowa w art. 93 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) – dalej pr. bud. czy powyższe stanowi przesłankę stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę na podstawie art. 156 § 1 pkt 6 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX