Czy z uwagi na wydanie w dniu 20 grudnia 2022 roku wyroku Trybunału Konstytucyjnego SK 66/21 zachodzą przesłanki do wznowienia postępowania w sprawie kary pieniężnej za złożenie po terminie sprawozdania?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 7 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma, na którą Wójt nałożył karę pieniężną za złożenie po terminie sprawozdania, o którym mowa w art. 9o ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – dalej u.u.c.p.g. doprowadziła sprawę do Trybunału Konstytucyjnego. Wyrok z dnia 20 grudnia 2022 r. wydany wskutek skargi wnioskodawcy w postępowaniu o sygn. akt SK66/21 przepis tzw. "ustawy śmieciowej" przewidujący "sztywno" określone kary jest niekonstytucyjny – orzekł tak Trybunał Konstytucyjny. Na podstawie ww. wyroku wnioskodawca złożył wniosek o wznowienie postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej za przekazanie do Wójta Gminy po terminie kwartalnego sprawozdania podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Czy jest przesłanka do wznowienia postępowania, jeżeli sprawa jest już zakończona decyzją ostateczną drugiej instancji?

Sentencja i uzasadnienie niniejszego wyroku nakładają na ustawodawcę obowiązek dokonania zmian w prawie, lecz do dnia dzisiejszego art. 9xb ust. 1 pkt 2 u.u.c.p.g. obowiązuje, w związku z powyższym proszę o opinię, czy należy zmienić rozstrzygnięcie, a jeżeli tak to na podstawie jakich przepisów, czy odmówić wznowienia postępowania.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX